II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group. 1. A. restaurant

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.
1. A. restaurant B. century C. amazing D. prizewinner
2. A. architect B. remember C. popular D. capital

2 bình luận về “II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group. 1. A. restaurant”

  1. 1. C. amazing
    to Giải đáp C. amazing trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 còn các câu còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.
    2. B. remember
    to Giải đáp B. remember trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 còn các câu còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới