II. Chose the word which has the stress syllable pronounced differently from the others 1.A.design B. effect C. invite

II. Chose the word which has the stress syllable pronounced differently from the others
1.A.design B. effect C. invite D. crowded
2. A.water B.funny C.karate D.cartoon
3. A. statue B. temple C. museum D. valley
4. A. pagoda B. waterfall C. wonder D. palace
5. A. rubbish B. robot C. pollute D. plastic
6. . A. karate B. swimming C. running D. tennis

2 bình luận về “II. Chose the word which has the stress syllable pronounced differently from the others 1.A.design B. effect C. invite”

 1. 1 . D ( crowded nhấn âm 1 , 3 từ còn lại nhấn âm 2 )
  2 . Không đáp án . Karate và cartoon ( C , D ) nhấn âm 2 , water và funny ( A , B ) nhấn âm 1 )
  3 . C ( museum nhấn âm 2 , 3 từ còn lại nhấn âm 1 )
  4 . A ( Pagoda nhấn âm 2 , 3 từ còn lại nhấn âm 1 )
  5 . C ( Pollute nhấn âm 2 , 3 từ còn lại nhấn âm 1 )
  6 .   A ( Karate nhấn âm 2 , 3 từ còn lại nhấn âm 1 )

  Trả lời
 2. 1. D (nhấn âm đầu còn lại nhấn âm thứ 2)
  2. không có đáp án (A, B: nhấn âm đầu; C, D: nhấn âm thứ 2)
  3. C (nhấm âm thứ 2 còn lại nhấn âm đầu)
  4. A (nhấm âm thứ 2 còn lại nhấn âm đầu)
  5. C (nhấm âm thứ 2 còn lại nhấn âm đầu)
  6. A (nhấm âm thứ 2 còn lại nhấn âm đầu)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới