II.Đánh trọng âm 1.A.exciting B.beautiful C.comedy D.holiday 2.A.animal B.programme C.because

II.Đánh trọng âm
1.A.exciting B.beautiful C.comedy D.holiday
2.A.animal B.programme C.because D.channel

2 bình luận về “II.Đánh trọng âm 1.A.exciting B.beautiful C.comedy D.holiday 2.A.animal B.programme C.because”

 1. II
   1. a. ex’citing /ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/
   b. ‘beautiful / ‘bju:ti.fl/
  c. ‘comedy/ˈkɒm.ə.di/
  d. ‘holiday/ˈhɒl.ə.deɪ/
  2. a. ‘animal/ˈæn.ɪ.məl/
  b. pro’gramme/ˈprəʊ.ɡræm/
  c. be’cause / /bɪˈkəz/
  d. ‘channel/ ˈtʃæn.əl/

  Trả lời
 2. 1.A.exciting -> nhấn âm 2 , còn lại là âm 1
  exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ -> nhấn âm 2
  beautiful /ˈbjuːtɪfl/-> nhấn âm 1
  comedy /ˈkɒmədi/ -> nhấn âm 1
  holiday /ˈhɒlədeɪ/ -> nhấn âm 1
  ——————————————————————
  2, C.because -> nhấn âm 2 , còn lại là âm 1
  animal  /ˈæn.ɪ.məl/ -> nhấn âm 1
  programme  /ˈprəʊ.ɡræm/ -> nhấn âm 1
  because  /bɪˈkəz/ / -> nhấn âm 2 
  channel  /ˈtʃæn.əl/ -> nhấn âm 1

  Trả lời

Viết một bình luận