It’s necessary for you to drink plenty of water when you’re out in the sun all day. You should………………………….

It’s necessary for you to drink plenty of water when you’re out in the sun all day.
You should…………………………………………………………………..

2 bình luận về “It’s necessary for you to drink plenty of water when you’re out in the sun all day. You should………………………….”

 1. It’s necessary for you to drink plenty of water when you’re out in the sun all day.
  Bạn cần uống nhiều nước khi ở ngoài nắng cả ngày.
  => You should drink plent of watre when you’re out in the sun all day.
  Bạn nên uống nhiều nước khi ở ngoài nắng cả ngày.
  Vì sao ?
  => Should do s.th ( thường dùng để đưa ra lời khuyên)
  => It is necessary (+ for s.b) + to do s.th (nó cần thuyết cho ai đó để làm việc j đó)
  Ta có những cụm từ sau đây:
  be necessarry: cần thiết = should: nên
  Và sau should + V1 rồi ghi lại những danh từ đằng sau
  _good luck_

  Trả lời

Viết một bình luận