IV. Choose the best answer: 1. They ………………. students yesterday. A. am B. is C. was D. were 2.They …………. d

IV. Choose the best answer:
1. They ………………. students yesterday.
A. am
B. is
C. was
D. were
2.They …………. doctors two years ago.
A. am
B. is
C. was
D. were
3. They …………… farmers last month.
A. are
B. is
C. was
D. were
4. We ……. nurses yesterday.
A. am
B. is
C. was
D. were
5. The weather …….. cold yesterday.
A. am
B. is
C. was
D. were
6. I ………a pupil last week.
A.arent
B. isnt
C. wasnt
D. werent
7. My parents……..teachers two years ago.
A. am
B. is
C. was
D. were
8. … he an engineer yesterday. No, he ……
A.is/ isnt
B.are/arent
C.was/wasnt
D.were/werent
9. …….It hot last week?
A. am
B. is
C. was
D. were
10. Where ……Nam from yesterday?
A. am
B. is
C. was
D. were
IX. Choose the correct answer.
1. Khoa : _____do you do judo?”
Nhu: “Twice a week.”
A. Why B. How often C. Where D. When
2. Lan: “Which sport do you play?”
Nam: “____”
A. Well, ok B. Once a week C. He plays football D. I play tennis
3. Hung: “Do you like volleyball?”
Hau: “____”
A. Yes, I dont. B. Thats a good idea. C. No. Not really D. No, I do
4. Hoa: ” Did she do any sport last weekend?”
Trang: “____”
A. Yes, she do. B. Yes, she did. C. No, she doesnt D. No, I didnt.
5. Thao: “Whats your favourite football team?”
Nguyen: “____”
A. Liverpool B. Bui Tien Dung C. Nguyen Quang Hai D. Yes, very much
6. Vietnamese students play different sports and games _______ the break time.
A. in B. on C. of D. during
7. I like watching football matches but I am not very good _______playing football.
A. in B. on C. at D. for
8. Will you come _______ me this Sunday morning ?
A. to B. for C. with D. at
9. What should I bring _______play table tennis?.
A. on B. in C. to D. up
10. The 2012 Olympic Games were held ________London.
A. at B. after C. of D. in

2 bình luận về “IV. Choose the best answer: 1. They ………………. students yesterday. A. am B. is C. was D. were 2.They …………. d”

 1. 1.D(vì là thì quá khứ đơn và they là số nhiều nên ta chọn D)
  2.D(vì là thì quá khứ đơn và they là số nhiều nên ta chọn D)
  3.D(vì là thì quá khứ đơn và they là số nhiều nên ta chọn D)
  4.D(vì là thì quá khứ đơn và they là số nhiều nên ta chọn D)
  5.C(vì là thì quá khứ đơn và weather là số ít nên ta chọn C)
  6.D(vì theo cấu trúc câu ta có I,You,We,They và danh từ số nhiều đi với Were)
  7.D(vì là thì quá khứ đơn và parents là số nhiều nên ta chọn D)
  8.C(vì theo cấu trúc ta có He,She,It và danh từ số ít đi với Was)
  9.C(vì theo cấu trúc ta có He,She,It và danh từ số ít đi với Was)
  10.C.(vì theo cấu trúc ta có He,She,It và danh từ số ít đi với Was)
  1.B(vì how often chỉ mức đọ thường xuyên)
  2.D(vì ta ko thể trả lời you với he đc)
  3.C(vì yes ko thể đi với dont và ngược lại no ko thể đi với do,cũng ko thể trả lời là C.ý kiến hay.)
  4.B
  5.A(các đáp án còn lại là một người trừ C. câu hỏi đang hỏi bạn thích gì thì ko thể trả lời là có)
  6.A
  7.C
  8.C
  9.C
  10.A
  Các câu mình ko chỉ lí do là vì khi mình chỉ sẽ mất rất nhiều thời gian nhé
  mong đc 5*

  Trả lời
 2. IV.
  1. D
  2. D
  3. D
  4. D
  5. C
  6. C
  7. D
  8. C
  10. C
  __________________________________________________________________________________
  Qu á khứ đơn với tobe: 
  (+) S+was/were+…
  (-) S+wasn’t/weren’t+….
  (?) Was/Were+S+…?
  No, S+wasn’t/weren’t.
  Yes, S+was/were.
  *** She/He/It/I/N số ít đi với was.
  You/We/They/N số nhiều đi với were.
  _________________________________________________________________________________
  IX.
  1. B
  How often+do/does+S+V?
  – Câu hỏi về tần xuất.
  Vì câu trả lời nói về số lần.
  2. D
  Câu hỏi: you – Câu trả lời: I.
  Which+N: Câu hỏi về lựa chọn
  tennis là một môn thể thao -> sport
  3. C
  Hiện tại đơn: (?) Do/Does+S+V?
  Yes, S+do/does
  No, S+don’t/doesn’t.
  A. Sai cấu trúc. (Loại)
  B. Nó là một ý kiến hay. (Loại)
  C. Không thích lắm. (Hợp)
  D. Sai cấu trúc. (Loại)
  4. B
  Thì quá khứ đơn: (?) Did+S+V?
  Yes, S+did.
  No, S+didn’t.
  Câu hỏi: she – Câu trả lời: she
  5. A
  Dịch:
  Thảo: Đội bóng yêu thích của cậu là gì?
  Nguyên: Liverpool. (Đội bóng)
  6. D
  during the break time: trong giờ ra chơi
  7. C
  good at+V.ing: giỏi về làm gì đó
  8. C
  come+with+sb: tới cùng ai đó
  9. C
  bring sth to O: mang cái gì cho…
  10. D
  in+một nước nào đó.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới