Khi hỏi về trường: who is the principle of it? Chia thì: there (be) some new bad news on daily news students (have) many

Khi hỏi về trường:
who is the principle of it?
Chia thì:
there (be) some new bad news on daily news
students (have) many ruler st school?
he (folow) thể ruler at school?Viết một bình luận

Câu hỏi mới