khoanh vào câu trả lời đúng 1,I don’t want much sugar in coffee. Just …………………………………please a, little

khoanh vào câu trả lời đúng
1,I don’t want much sugar in coffee. Just …………………………………please
a, little b, a little c, few d, a few
2, the weather is…………………………………today than yesterday
a, much better b, very better c, too better d, so better
3, the teacher wants ………………………………………stay here after school
a,that you b, for you c, you to d,you
4, there is too much noise in this room now. I can’t understand what………………………………
a, is the teacher saying b, the teacher is saying
c, the teacher says d, does the teacher say

2 bình luận về “khoanh vào câu trả lời đúng 1,I don’t want much sugar in coffee. Just …………………………………please a, little”

 1. 1.B
  -> a little + danh từ không đếm được: một ít đủ để dùng
  2.A
  -> So sánh hơn – adj ngắn:
  S + tobe + (much/less/…) + adj + -er + than + …
  3.C
  -> want sb to do sth: muốn ai đó làm gì
  4.B
  -> thì HTTD: (+) S + am/is/are + V-ing

  Trả lời
 2. 1.
  ->I don’t want much sugar in coffee. Just a little please
  (Tôi không muốn có nhiều đường trong cà phê. Chỉ một ít thôi làm ơn)
  -DHNB:Sugar
  *A little + N(uncountable)
  $Little:$rất ít (gần như không có, không đủ để dùng)
  ->B
  2.
  ->The weather is much better today than yesterday
  (Thời tiết hôm nay tốt hơn nhiều so với hôm qua)
  *Much better + So sanh hon
  ->A
  3.
  ->The teacher wants you to stay here after school
  (Giáo viên muốn bạn ở lại đây sau giờ học)
  *S + want(s) + N/O + to V + (Muốn  ai đó làm điều gì)
  ->C
  4.
  ->There is too much noise in this room now. I can’t understand what the teacher is saying
  *DHNB:what (mệnh đề quan hệ) mà trước đó có now -> Present Continous(HTTD)
  ->B

  Trả lời

Viết một bình luận