Làm hộ 12 câu này vì lười quá <:, ai đúng và giải thích hay nhất vote 5 sao, cảm ơn và cho ctrlhn!: Đề bài: Transform th

Làm hộ 12 câu này vì lười quá <:, ai đúng và giải thích hay nhất vote 5 sao, cảm ơn và cho ctrlhn!:
Đề bài: Transform the following infinitive verbs into third person singualar verbs
1.reply -> 2.indentify-> 3.satisfy-> 4.scratch-> 5.torch-> 6.punish-> 7.focus-> 8.miss-> 9.press-> 10.relax-> 11.march-> 12.wish->Viết một bình luận

Câu hỏi mới