Làm và giải thích Câu trả lời hay đẹp ko cần nhanh khoanh vào chỗ hợp lya 14.Peter has a (razored/shaved/ head 15.he is a ver

Làm và giải thích
Câu trả lời hay đẹp ko cần nhanh
khoanh vào chỗ hợp lya
14.Peter has a (razored/shaved/ head
15.he is a very (stylish)styling/ man .He always wears very fashionable clothesViết một bình luận

Câu hỏi mới