lấy 10 ví dụ mệnh lệnh phủ định và khẳng định trong lớp học

lấy 10 ví dụ mệnh lệnh phủ định và khẳng định trong lớp học

2 bình luận về “lấy 10 ví dụ mệnh lệnh phủ định và khẳng định trong lớp học”

 1. * Khẳng định :
  – Open the books.
  – Close the windows 
  – Open the windows
  – Clean the board 
  – Read comic books.
  * Phủ định : 
  – Don’t private talk in the class.
  -Don’t eat in class.
  – Don’t do personal work in class.
  – Don’t laugh.
  – Don’t dirty the classroom.

  Trả lời
 2. +đối với câu khẳng định :
  -Go out !     –     Ra ngoài !
  -Come in !   – Vào đi !
  -Sit down !   – Ngồi xuống !
  -Stand up !  – Đứng lên !
  -Open the book ! – Mở quyển sách ra !
  -Close the book ! – Đóng quyển sách vào !
  – Keep quiet !     – Giữ trật tự !
  – Take the pen to the my table !  – Hãy lấy cái bút đặt lên bàn của tôi !
  -Find the truck !  – Hãy tìm viên phấn !
  – Give me the pen !  – Đưa cho tôi cái bút !
  $\textit{*CÔNG THỨC : $V_0$}$
  —————————————————————————–
  +đối với câu phủ định :
  – Don’t go out !     –   đừng  đi ra ngoài !
  -Don’t come in !   – Cấm đi vào !
  -Don’t sit down !   – đừng ngồi xuống !
  -Don’t stand up !  – đừng đứng lên !
  -Don’t open the book ! – đừng mở quyển sách ra !
  -Don’t close the book ! – Cấm đóng quyển sách vào !
  – Don’t keep quiet !     -Đừng trật tự như thế chứ !
  – Don’t take the pen to the my table !  – Đừng lấy cái bút đặt lên bàn của tôi !
  – Don’t find the truck !  – Đừng tìm viên phấn  đó!
  – Don’t give me the pen !  –  đừng đưa cho tôi cái bút !
  $\textit{*CÔNG THỨC : DON’T +$V_0$}$
  $\underline{lưu ý : câu mệnh lệnh không bao giờ có chủ ngữ và ở thể nghi vấn}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới