lấy ví dụ câu khẳng định,câu phủ định,câu nghi vấn ở thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

lấy ví dụ câu khẳng định,câu phủ định,câu nghi vấn ở thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễnViết một bình luận

Câu hỏi mới