M.n giải và giải thik jup emk ạ;-; 1. He looks ___ younger than me. (a) a lot (b) lots of (c) a lot of 2. ___ of taxis pass d

M.n giải và giải thik jup emk ạ;-;
1. He looks ___ younger than me.
(a) a lot
(b) lots of
(c) a lot of
2. ___ of taxis pass down this street.
(a) Lot
(b) A lots
(c) Lots
3. There are a ___ smokers in my family.
(a) a lot
(b) lot of
(c) lots
4. We have ___ time to get it finished.
(a) lot of
(b) lots of
(c) a lot
I DON’t like apples…
A.a lot of
B.a lot
C.lotsoff
5. I don’t like apples ___.
(a) a lot
(b) lots of
(c) a lot of

1 bình luận về “M.n giải và giải thik jup emk ạ;-; 1. He looks ___ younger than me. (a) a lot (b) lots of (c) a lot of 2. ___ of taxis pass d”

 1. 1 a
  Lots of và a lot of luôn đi với danh từ mà younger ở đây là tính từ so sánh hơn( S + be + adj-er/more adj + than + O)
  => chọn a. ( a lot ) 
  2 c
  Lots of +N ( số nhiều hoặc không đếm được )
  3b 
  a lot of + N( số nhiều hoặc không đếm được ) 
  4b
  Lots of + N (số nhiều hoặc không đếm được)
  5a
  a lot để sau 1 mệnh đề có nghĩa là nhiều
  like something a lot : thích cái gì đó nhiều
  Chúc bro học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới