Make a question for the underline word: câu 61-62: my father came to visit ME LAST JULY. Giúp tớ với mấy cậu uiiii

Make a question for the underline word: câu 61-62: my father came to visit ME LAST JULY. Giúp tớ với mấy cậu uiiii

1 bình luận về “Make a question for the underline word: câu 61-62: my father came to visit ME LAST JULY. Giúp tớ với mấy cậu uiiii”

 1. TH1 :My father came to visit me LAST JULY
  =>When did your father come to visit you ? 
  TH2 : My father came to visit ME last July 
  => Who did your father come to visit last July 
  CẤU TRÚC CẦN NHỚ
  1,C/T Quá khứ đơn 
  (+) S + V2/ed +…
  (-) S + did not + V (inf)
  (?) Did + S + V (inf )?
  2, QUESTION WOLD
  What : cái gì
  Who : ai
  Which  : cái nào 
  When : khi nào
  Where : ở đâu
  Why : tại sao
  How old : bao tuổi 
  How far : bao xa 
  How many / much : bao tiền 
  How long : bao lâu
  How far: bao xa

  Trả lời

Viết một bình luận