moved / The peacocks / beautiful / I /when / there / was

moved / The peacocks / beautiful / I /when / there / was

2 bình luận về “moved / The peacocks / beautiful / I /when / there / was”

 1. moved / The peacocks / beautiful / I /when / there / was
  -> The peacocks moved beautifully when I was there.
  * Sửa đề : beautiful -> beautifully
  -> Sau động từ “moved” cần 1 trạng từ bổ nghĩa.
  _ QKĐ : S + was/were + …… 

  Trả lời
 2. Giải đáp: The peacocks moved beautifully when I was there.
  – QKĐ+ when+ QKĐ
  – adv bổ nghĩa cho V thườnng
  – Câu khẳng định ( thì QKĐ, động từ thường): S+ Ved/ V2
  – Câu khẳng định ( thì QKĐ, động từ tobe): S+ was/ were+ N/ adj

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới