my father (read) the newpaper every morning we (not/have) english on monday

my father (read) the newpaper every morning
we (not/have) english on monday

2 bình luận về “my father (read) the newpaper every morning we (not/have) english on monday”

 1. Giải đáp:
  1. My father reads the newspaper every morning.
  Dấu hiệu: every morning -> Hiện tại đơn.
  Cấu trúc: Khẳng định: S + V(V/V-s/V-es) + …
  My father là chủ từ số ít, nên read thêm s.
  2. We do not have English on Monday.
  Dấu hiệu: on Monday -> Hiện tại đơn.
  Cấu trúc: Phủ định: S + do/does + not + V + …
  We là chủ từ số nhiều, nên dùng do not.
  #Bright

  Trả lời
 2. 1.reads
  \rightarrow Thì HTĐ : S + Vs / es
  \rightarrow DHNB : every
  \rightarrow Vì chủ ngữ ” My father ” là số ít => Thêm ” s “
  2.don’t have
  \rightarrow Thì HTĐ ( PĐ ) : S + don’t / doesn’t + V
  => Dùng để nói về sự thật hiển nhiên
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới