My favourite __________ is badminton. A. activity B. sport C. match My sister( be) …………………….a student last ye

My favourite __________ is badminton.
A. activity
B. sport
C. match
My sister( be) …………………….a student last year.
A. was
B. is
C. were
We ________ (not/watch) the animated film on TV last night.
A. dont watch
B. doesnt watch
C. didnt watch

2 bình luận về “My favourite __________ is badminton. A. activity B. sport C. match My sister( be) …………………….a student last ye”

 1. My favourite ______ is badminton.
  =>B.sport
  **Từ vựng:
  badminton: cầu lông, quần vợt
  sport: môn thể thao
  ———-
  My sister (be)…. a student last year.
  DHNB Thì Quá khứ đơn: last year
  **Cấu trúc (đối với động từ tobe): S + was/were + N/Adj
  My sister=she là đại từ ngôi thứ ba số ít nên dùng was
  =>A.was
  ———-
  We _____(not/watch) the animated film on TV last night.
  DHNB Thì Quá khứ đơn: last night
  **Cấu trúc (đối với động từ thường, thể phủ định): S + did not (didn’t) + V(nguyên thể) + O
  =>C.didn’t watch

  Trả lời
 2. My favourite __________ is badminton.
  A. activity
  B. sport
  C. match
  -> Ta chọn đáp án B. sport . Vì ” badminton ” là thể thao nên ta chọn sport
  Tạm dịch : Môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông .
  My sister( be) __________ a student last year.
  A. was
  B. is
  C. were
  -> Ta chọn đáp án A. was . Vì :
  DHNB : ” last year ” nên ta chia theo thì Quá Khứ Đơn của Tobe
  (+)S+was/were+adj/n+…
  Tạm dịch : Em gái tôi là sinh viên năm ngoái.
  We ________ (not/watch) the animated film on TV last night.
  A. don’t watch
  B. doesn’t watch
  C. didn’t watch
  -> Ta chọn đáp án C. didn’t watch . Vì
  DHNB : ” last night ” nên ta chia theo thì Quá Khứ Đơn của V_(thường)
  (-)S+ditn’t+V_0+…
  Tạm dịch : Chúng tôi đã không xem bộ phim hoạt hình trên TV tối qua.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới