My friend ………… a lot of exams this year. A. have B. having C. has

My friend ………… a lot of exams this year.
A. have
B. having
C. hasViết một bình luận

Câu hỏi mới