Nancy/a cup of coffee/afternoon/in/somtimes/has/the bed/Gloria and Toina/to/go/never early

Nancy/a cup of coffee/afternoon/in/somtimes/has/the
bed/Gloria and Toina/to/go/never early

2 bình luận về “Nancy/a cup of coffee/afternoon/in/somtimes/has/the bed/Gloria and Toina/to/go/never early”

 1. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$:
  1. Nancy sometimes has a cup of coffee in the afternoon.
  – DHNB: Sometimes -> chia HTĐ
  – N + of + N
  2. Gloria and Tonia never go to bed early.
  – DHNB: Never -> chia HTĐ
  —————-
  @ Cấu trúc thì Hiện tại đơn (Present Simple):
  (+) $\text{S + V-s,es + O}$
  (-) $\text{S + do/does + not + V(bare)}$
  (?) $\text{Do/does + S + V(bare)}$
  – Cấu trúc câu: $\text{S + (TTTX) + V-s,es + O}$
  – DHNB:
  + Các trạng từ chỉ tần suất: Always, Often, Usually, Sometimes, Never, Rarely, Seldom..
  – $\text{Chủ từ: He, she, it ta thêm đuôi s,es}$
  – $\text{Chủ từ: They, we, you, I ta giữ nguyên động từ đó}$

  Trả lời
 2. 1.
  ->Nancy sometimes has a cup of coffee in the afternoon
  2.
  ->Gloria and Tonia never go to bed early
  ——————-
  Structure Present Simple
  **Động từ thường :
  (+) S + V(s/es)
  (-) S + don’t/doesn’t + V
  (?) Do/does + S + V
  **Động từ tobe :
  (+) S + be + adj/N
  (-) S + be + not + adj/N
  (?) Be + S + adj/N
  *DHNB: Always,usually,often,sometimes,rarely,never

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới