nêu công thức liên từ cơ bản và cho VD luôn ạ ( anh chị giúp em vs ai xong trước cho hay nhất )

nêu công thức liên từ cơ bản và cho VD luôn ạ ( anh chị giúp em vs ai xong trước cho hay nhất )

1 bình luận về “nêu công thức liên từ cơ bản và cho VD luôn ạ ( anh chị giúp em vs ai xong trước cho hay nhất )”

 1. @Ame
  – Liên từ nối là từ được dùng để nối, liên kết hai mệnh đề, cụm, từ ngữ với nhau.
  – Conjunction : F A N B O Y S
  * liên từ nối rất có nhiều cách sử dụng, nên mình chỉ nêu công thức điển hình thôi nhé.
  For : bởi vì (pre)
  + cách dùng khá giống because, để chỉ một lý do.
  ex : I’ll buy this postcard, for I want to give it to mom.
  And : và (pre)
  + dùng để thêm 1 thứ vào 1 thứ khác.
  ex : I love reading books because it helps me relax and feel comfortable.
  Nor : cũng không (pre)
  + dùng để bổ sung thêm  1 ý phủ định vào ý phủ định đã thêm trước đó. 
  ex : I hate riding a bike nor riding a horse, just jogging.
  But : nhưng (pre)
  + dùng để nối hai mệnh đề đối lập lại với nhau.
  ex : Linda said that film is boring, but I watched it till the end. 
  Or : hoặc (pre) 
  + : dùng để chỉ sự lựa chọn giữa hai mệnh đề.
  ex : Would you come to the party or not ?
  Yet : tuy nhiên (pre)
  + dùng để giới thiệu 1 ý ngược lại so với ý trước đó ( giống but).
  ex : I suggested him watching this play, yet I’ve watched it.
  So : vì vậy, cho nên (pre)
  + dùng để nói về kết quả của hành động trước đó.
  ex : She studied so hard, so she got good marks.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới