Nhanh lên giúp mik nhé, mik vote hay nhất cho Viết câu so sánh có sử dụng từ gợi ý: 1. This book/ thick/ that book.

Nhanh lên giúp mik nhé, mik vote hay nhất cho
Viết câu so sánh có sử dụng từ gợi ý:
1. This book/ thick/ that book.

2 bình luận về “Nhanh lên giúp mik nhé, mik vote hay nhất cho Viết câu so sánh có sử dụng từ gợi ý: 1. This book/ thick/ that book.”

 1. 1. This book is thicker than that book.
  -> So sánh hơn – adj ngắn:
  $\text{ S + tobe + adj + -er + than + …}$
  $chucbanhoctot$
  $\boxed{\color{purple}{\text{#KaitoKid!}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới