On Monday,she usually| go |to the cinema.cái nèo đúm ạ |goes|

On Monday,she usually| go |to the cinema.cái nèo đúm ạ
|goes|

2 bình luận về “On Monday,she usually| go |to the cinema.cái nèo đúm ạ |goes|”

 1. – goes.
  Giải thích:
  – Dấu hiệu nhận biết trong câu là “usually” ⇒ thì Hiện tại đơn.
  – Thì hiện tại đơn dùng để nói về một thói quen, một hành động lặp đi lặp lại, một sở thích, một chân lí hay hành động hiển nhiên. Thì Hiện tại đơn còn nói về lịch trình của tàu xe, nghề nghiệp, thời gian biểu,…
  – Cấu trúc thì Hiện tại đơn với động từ thường dạng chủ động:
  (+) I/You/We/They/Chủ ngữ đếm được số nhiều + Vinfi (+O).
        He/She/It/Chủ ngữ số ít/Chủ ngữ không đếm được + $V_{s,es}$ (+O)
  → Vì chủ ngữ là “she” ⇒ chia động từ “go” thành “goes”.

  Trả lời
 2. Ta có: “usually” là dấu hiệu nhận biết của thì Hiện tại đơn.
  Do chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít (she) nên ta thêm “es” vào “go”: goes
  Công thức của thì hiện tại đơn:
  S + V(s,es) + O
  @BadMo od

  Trả lời

Viết một bình luận