1.where …….. Your new friend (live )…, nga 2.All of friends….. (Have) fun at the co

1.where …….. Your new friend (live )…, nga 2.All of friends….. (Have) fun at the concert right now 3How often…….. She (go)…. Fishing 4.my little brother…. (Drink) milk now 5.listen! Our teacher…. (Speak)

2 bình luận về “1.where …….. Your new friend (live )…, nga 2.All of friends….. (Have) fun at the co”

 1. 1. does – live
  -> Hỏi về nơi sống hiện tại -> thì HTĐ
  2. are having
  -> right now -> thì HTTD
  3. does she go
  -> often -> thì HTĐ
  4. is drinking
  -> now -> thì HTTD
  2. is speaking
  -> Listen! -> thì HTTD
  ——————————–
  $\text{*Structure: Present Continuous}$ (thì Hiện tại tiếp diễn)
  $\text{(+) S + am/is/are + V-ing + …}$
  $\text{(-) S + am/is/are not + V-ing + …}$
  $\text{(?) Am/is/are + S + V-ing + …?}$
  – Ngôi thứ 3 số ít: he/she/it/danh từ số ít -> tobe là is
  – Ngôi thứ 1 số nhiều, 2, 3 số nhiều: we/you/they/danh từ số nhiều -> tobe là are
  – Ngôi thứ 1 số ít: I -> tobe là am
  DHNB: at the moment, at present, now,…
  ———————————————
  $\text{*Structure: Present Simple}$ (thì Hiện tại đơn)
  – Đối với động từ thường:
  $\text{(+) S + V-(s/es) + …}$
  $\text{(-) S + do/does not + V-bare + …}$
  $\text{(?) Do/Does + S + V-bare + …?}$
  – Ngôi thứ 3 số ít: he/she/it/tên riêng/ danh từ số ít-> V-s/es và trợ đt là Does
  – Ngôi thứ 1;2;3 số nhiều: I/you/we/they/danh từ số nhiều -> V-bare và trợ đt là Do
  DHNB: every day, every week, in the morning, always, usually,….
  $chucbanhoctot$
  $\boxed{\color{purple}{\text{#KaitoKid!}}}$

  Trả lời
 2. 1.where does Your new friend (live )live, Nga?-> thì HTĐ<câu hỏi>. (số ít)(chỉ một sự thật)
  2.All of friends are having (Have) fun at the concert right now-> thì HTTD Dấu hiệu: now(số nhiều)(1 hành động đang diễn ra)
  3How often does She (go) go Fishing ->thì HTĐ. dấu hiệu : often (số ít)(chỉ sự thường xuyên)
  4.my little brother is drinking (Drink) milk now-> thì HTTD. Dấu hiệu: now(số ít)(1 hành động đang diễn ra)
  5.listen! Our teacher are speaking (Speak)-> thì HTTD. Dấu hiệu: Listen(số nhiều)(1 hành động đang diễn ra)

  Trả lời

Viết một bình luận