13. He studies Physics badly. (-) (?) 14. My sisters are cleaning my house now.

13. He studies Physics badly.

(-)

(?)

14. My sisters are cleaning my house now.

(-)

(?)

15. Her children draw pictures very well.

(-)

(?)

16.Tuan rides his like to school every day.

(-)

(?)

Dịch nghĩa: (?)câu nghi vấn;(-)câu phủ định

Giúp e vsViết một bình luận

Câu hỏi mới