A. Make questions for the underlined part in the following sentences 1. My brother plays football once a wee

A. Make questions for the underlined part in the following sentences

1. My brother plays football once a week

2. Mai’s new hat is blue.

3. There are seven days in a week

4. Her birthday is on July 9th

5. The Great Wall is over 6,000 kilometers long.

-Gạch chân: 1.once a week 2.blue 3.seven 4.on July 9th 5.over 6,000 kilometers

B. Tìm từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân.

1.a.father b.mother c.this d.thank (chữ th)

2.a.brother b.month c.mother d.homework (chữ o)

3.a.worked b.visited c.ponited d.needed (chữ ed)

1 bình luận về “A. Make questions for the underlined part in the following sentences 1. My brother plays football once a wee”

 1. A.
  1. How often does your brother play football?
  once a week: chỉ tần suất => dùng “How often”
  – Câu khẳng định ( thì HTĐ): (Wh-question)+ do/ does+ S+ V+…?
  – Tính từ sở hữu: my -> your
  2. What is the color of Mai’s new hat?
  – blue: chỉ màu sắc => dùng cấu trúc: What+ be+ the color of+ sth?
  3. How many days are there in a week?
  – seven: chỉ số ngày trong tuần => dùng “How many+ N số nhiều đếm được”
  – câu nghi vấn có động từ tobe đứng trước chủ ngữ
  4. When is her bithday?
  – on July 9_th: chỉ TG => dùng “when”
  5. How long is the Great Wall?
  – over 6,000 kilometers: chỉ khoảng cách => dùng “How long”
  B.
  1. D
  – đọc là /θ/, còn lại là /ð/
  2. D
  – đọc là /oʊ/, còn lại là /ʌ/
  3. A
  – đọc là /t/, còn lại là /id/

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới