a) Viết một bài văn từ 80 đến 100 từ về Cửa Lò bằng Tiếng Anh b) Viết một bài văn từ 80 đến 100 từ về một nơi mà bạ

a) Viết một bài văn từ 80 đến 100 từ về Cửa Lò bằng Tiếng Anh

b) Viết một bài văn từ 80 đến 100 từ về một nơi mà bạn từng đến hay một nay mà bạn thích bằng Tiếng Anh.

Lưu ý : Viết cho mình bài văn sử dụng từ ngữ quen thuộc nhéViết một bình luận

Câu hỏi mới