add -s or -es to the verbs:(thêm -s hoặc -es vào các động từ) 1. wake 2. teach 3. lose 4. catch

add -s or -es to the verbs:(thêm -s hoặc -es vào các động từ)

1. wake

2. teach

3. lose

4. catch

5. buy

6. pass

7. come

8. fight

9. water

10. choose

11. fly

12. match

13. carry



Viết một bình luận

Câu hỏi mới