Bài 1 : write sentences ( be going to ) 1. There are some dark clouds on the sky ( rain) = It……..

Bài 1 : write sentences ( be going to )

1. There are some dark clouds on the sky ( rain)

= It………

2. Jane has bought flour, milk and eggs ( make a cake)

= Jane ……

3. This dress is beautiful. ( Buy it )

= I …..

MN giúp mk với ạ

2 bình luận về “Bài 1 : write sentences ( be going to ) 1. There are some dark clouds on the sky ( rain) = It……..”

 1. – Thì TLG : S + is / am / are + going to do sth 
  => DHNB : next , tomorrow , …
  => Dùng để diễn tả về dự định của ai đó trong Tương lai
  1.It is going to rain
  2.Jane is going to make a cake
  3.I am going to buy it
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. $×$ Thì tương lai gần “be going to”
  -> Công thức: $\text{S+is/am/are+going to+Vinf+….}$
  -> Dùng để diễn tả một dự định trong tương lai ( đã có dự tính từ trước).
  1. It is going to rain.
  -> Chủ ngữ “It” -> tobe “is”
  2. Jane is going to make a cake.
  -> Chủ ngữ “Jane” -> tobe “is”
  3. I am going to buy it.
  -> Chủ ngữ “I” -> tobe “am”

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới