*câu bị động 1.student can use pencils in writting

*câu bị động

1.student can use pencils in writting

2 bình luận về “*câu bị động 1.student can use pencils in writting”

 1. 1. Pencils can be used in writing by students.
  – Sửa đề: Student -> Students, writting -> writing
  – Câu bị động (modal verb): S+ modal verb+ be+ Vpp+ [ by O]+…

  Trả lời
 2. -tham khảo !
  Answer : Pencils can be used in writing by students
  – Dịch : Bút chì có thể được sử dụng bởi học sinh trong bài viết 
  – Can : Có thể -> là động từ thiếu khuyết 
  – Cấu trúc câu bị động với Động từ thiếu khuyết : S + ĐTTK + be + V_(pp) + … + (by O)
  – “In writing” chỉ mục đích -> phải đứng trước “by students”
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới