Cho dạng đúng của đông tu Theo 4 thi 1. Mr Green alway ( go)……. to work by bus. 2. What you ( do)……nex

Cho dạng đúng của đông tu Theo 4 thi

1. Mr Green alway ( go)……. to work by bus.

2. What you ( do)……next Sunday?

3.Nam ( not live)…..his car to work very often.

4.They ( water)……the trees in the morning?

5.We ( love)…….our village because it ( be)……peaceful.

6.My tooth is hurt.I (see)a dentist this afternoon.

7. It( take) ……me ten minutes to go to school everyday.

8.What you (do) tonight?Oh.I am going to help my mother.

9. Where you ( do) now? I (read) a comic.

2 bình luận về “Cho dạng đúng của đông tu Theo 4 thi 1. Mr Green alway ( go)……. to work by bus. 2. What you ( do)……nex”

 1. 1.  goes ( Hiện tại đơn , Mr Green số ít nên V thêm s/es )  
  2. will you do ( Tương lai đơn ) 
  3. doesn’t live ( Hiện tại đơn ) 
  4. Do they watering ( Hiện tại đơn ) 
  5. love , is ( Hiện tại đơn ) 
  6. will see ( Tương lai đơn )
  7. takes ( Hiện tại đơn , có “It “nên ” take” thêm “s”
  8. are you doing ( Hiện tại tiếp diễn ) 
  9. are you doing , am reading ( Hiện tại tiếp diễn )

  Trả lời
 2. 1. goes vì có always nên dùng thì HTĐ
  2. will you do vì có next Sunday là thì TLĐ
  3. doesn’t live vì có often là thì HTĐ
  4. Do they water vì có in the morning mà không có dấu hiệu của thì khác nên dùng thì HTĐ
  5. loves / is vì là thì HTĐ
  6. will see vì là TLĐ
  7. takes vì là HTĐ
  8. will you do vì tonight là TLĐ
  9. are you doing / am reading vì now là thì HDTD
  Có gì thì hỏi ở dưới ạ
  ĐÂY Ạ
  XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT Ạ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới