Cho e hỏi cách phân biệt mấy thì này với ạ – Hiện tại đơn – Quá khứ đơn – Hiện tại tiếp diễn – Q

Cho e hỏi cách phân biệt mấy thì này với ạ

– Hiện tại đơn

– Quá khứ đơn

– Hiện tại tiếp diễn

– Quá khứ tiếp diễn

– Hiện tại hoàn thành

– Tương lai gần

– Động từ khuyết thiếu

– Tương lai đơn

2 bình luận về “Cho e hỏi cách phân biệt mấy thì này với ạ – Hiện tại đơn – Quá khứ đơn – Hiện tại tiếp diễn – Q”

 1. + hiện tại đơn: usually,always,…
  + quá khứ đơn: last, ago, yesterday,…
  + hiện tại tiếp diễn: now, at the moment, …
  + quá khứ tiếp diễn: giống quá khứ đơn
  + hiện tại hoàn thành: yet, since, for, …
  + tương lai gần: in the future, tomorrow, ..
  + đt khuyết thiếu: will, must, should,…
  + tương lai đơn: giống tương lai gần

  Trả lời
 2. * hiện tại đơn: 
  – DHNB: usually, always, sometimes,…
  – thì hiện tại đơn diễn tả: 
  + thói quen/ hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại
  + chân lý/ sự thật hiển nhiên
  + nhận thức/ cảm giác/ tình trạng hiện tại
  + thời gian biểu
  * quá khứ:
  – DHNB: last, ago, yesterday,…
  – thì quá khứ đơn diễn tả: 
  + hành động xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc trong quá khứ
  + hành động xảy ra kéo dài nhưng đã chấm dứt ở thời gian hiện tại
  + h/đ lặp đi lặp lại xảy ra kế tiếp nhau trong quá khứ
  * hiện tại tiếp diễn:
  – DHNB: at the moment, now, in this time, …
  – thì hiện tại tiếp diễn diễn tả: 
  + hành động lặp đi lặp lại khiến người khác khó chịu 
  + hành động đã xảy ra nhưng nó vẫn đg tiếp tục và có thể tiếp tục cho đến tương lai
  + hành động có tính chất tạm thời
  * hiện tại hoàn thành:
  – DHNB: just, already, before, ever, never, yet, for, since,…
  – hiện tại hoàn thành diễn tả: 
  + hành động vừa sảy ra
  + hành động say ra trong quá khứ khi ta không biết rõ/ không muốn đề cập tới thời gian
  * tương lai gần:
  – DHNB: will, next, tomorrow, in the future,…
  – thì tương lai đơn diễn tả:
  + hành động sắp xảy ra trong thời gian sắp tới
  + đưa ra sự quyết định ngay tức thì 
  * động từ khuyết thiếu:
  – will, won’t, might, can, can’t, must, mustn’t, should, shouldn’t,…..
  * tương lai đơn:
  – DHNB: giống tương lai gần
  – thì tương lai đơn diễn tả :
  + sự chắc chắn, sự dự đoán của người nói
  + đưa ra một lời hứa/ một lời đe dọa            

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới