Chuyển các câu sang phủ định và nghi vấn 3.he usually goes to the cinema on Friday 4 how often do toi go to

Chuyển các câu sang phủ định và nghi vấn

3.he usually goes to the cinema on Friday

4 how often do toi go to a restaurants

5. She always goes the beach in the summer

6.she often goes shopping at the weekendViết một bình luận

Câu hỏi mới