Chuyển các câu sau sang phủ định và nghi vấn : 1.they often play football on sunday 2.my sister never gets up

Chuyển các câu sau sang phủ định và nghi vấn :

1.they often play football on sunday

2.my sister never gets up early on sundayViết một bình luận

Câu hỏi mới