Chuyển các câu sau sang phủ định và nghi vấn 5. She always goes the beach in the summer 6.she often goes sho

Chuyển các câu sau sang phủ định và nghi vấn

5. She always goes the beach in the summer

6.she often goes shopping at the weekend

7.he often rides his bike to schoolViết một bình luận

Câu hỏi mới