Chuyển các câu sau sang phủ định và nghi vấn 7.he often rides his bike to school 8. How often do you go in t

Chuyển các câu sau sang phủ định và nghi vấn

7.he often rides his bike to school

8. How often do you go in the evenings?

9.my father is always bury

10.lan is always going to school late

11. Do you usually get up late at the weekend?Viết một bình luận

Câu hỏi mới