Complete each of the following sentences with ONE suitable work He looks smart in his new school …… .

Complete each of the following sentences with ONE suitable work

He looks smart in his new school …… .

2 bình luận về “Complete each of the following sentences with ONE suitable work He looks smart in his new school …… .”

 1. Complete each of the following sentences with ONE suitable work
  He looks smart in his new school ……
  ⇒Từ cần điền là: Uniform
  -Dựa vào từ School và smart để từ cần điền
  Dịch:Anh ấy trông bảnh bao trong bộ đồng phục học sinh mới
  $\textit{HT}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới