Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh 1. They / get up/ five oclock/ Tuesday . 2. The bookcas

Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. They / get up/ five oclock/ Tuesday .

2. The bookcase/ near / toystore ./

3.She /play/soccer / afterschool/

4.There/ be/ pens/ on / table.

5..Mai /have got/ some rulers .

6. There /be /not /any /books / my bag.

7. His house / big / beautiful /

8.There/ is/ fireplace / kitchen .

giúp mik giải với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới