Ex8. Choose the correct form of the verb in simple present tense 1) Monica(eat)___________eggs 2)Teddy and Mon

Ex8. Choose the correct form of the verb in simple present tense

1) Monica(eat)___________eggs

2)Teddy and Monica (eat)______eggs

3 Mickie (study)________English every day

4) Arthur and Jason (study)______English On Monday and Tuesday

5) Angie and I ( drink) __________coffee

6) Eva(like) ___________chocolate

7) Dustin ( watch) _________movies

8) Yoko (play)________the piano

9) The students (take)________tests

10) It (rain)_____________here a lot

2 bình luận về “Ex8. Choose the correct form of the verb in simple present tense 1) Monica(eat)___________eggs 2)Teddy and Mon”

 1. Ex8. Choose the correct form of the verb in simple present tense
  (Chọn dạng đúng của động từ ở thì hiện tại đơn)
  1. eats
  2. eat
  3. studies (Dấu hiệu: everday (adv.) hàng ngày)
  4. study
  5. drink
  6. likes
  7. watches
  8. plays
  9. take
  10. rains
  *Thì hiện tại đơn
  ( + ) I/ You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + V-inf + …
         She/ He/ It/ Danh từ số ít/ Đại từ bất định + Vs/es
  – Dấu hiệu nhận biết: always, usually, often, sometimes,…

  Trả lời
 2. $#Cứ phải gọi là ngầu$
  1, eats
  2, eat
  3, studies
  4, study
  5, drink
  6, likes
  7, watches
  8, plays
  9, take
  10, rains
  ———-
  Cấu trúc THTĐ :
  – Với V 
  +) S  + Vs,es/V
  -) S  +don’t/doesn’t + V 
  ?) Do/Does+  S + V ?
  – Với tobe :
  +) S + am/is/are + …
  -) S + am/is/are + not + …
  ?) Am/Is/Are + S + …?
  – I + am/trợ động từ do/ + V inf
  – He/She/It ( số ít ) + Vs,es/tobe is/ trợ động từ does
  –  You/we/they ( số nhiều) + Vinf/tobe are/ trợ động từ do

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới