Giúp tôi với Because Khang’s neighbour [has/have] _______ beautiful parks.

Giúp tôi với

Because Khang’s neighbour [has/have] _______ beautiful parks.Viết một bình luận

Câu hỏi mới