Hiện tại tiếp diễn chuyển sang câu ( – ) và câu ( ? ) 1 ( + ) He is listenning to music ( – ) (? ) <

Hiện tại tiếp diễn chuyển sang câu ( – ) và câu ( ? )

1 ( + ) He is listenning to music

( – )

(? )

2 ( + ) They are learning English

(-)

(?)

3 (+) Lan is having lunch

(-)

(?)

4 (+) Hoa and Nam are going to schoolViết một bình luận

Câu hỏi mới