Hoàn thành các câu sau . Sử dụng các từ gợi ý 1 . She / hope / that / Mary / come / party / to night

Hoàn thành các câu sau . Sử dụng các từ gợi ý

1 . She / hope / that / Mary / come / party / to

night

->

2 . I / finish / my report / 2 days

->

3 . You / not / pass / next final / exam

->

4 . I / might / play / game / to night

->

5 . You / please / give / me / lift / station ?

->

6 . He / might / not / complete / homework / to night

->

7 . What / you / do / the future ?

->

8 . We / not / visit / Hoi An / next summer vacation

->

9 . They / have / great day / Ba Na Hill / next weekend

->

Mọi người giúp mình với ạ

Ai mà trả lời nhanh và đúng thì mình sẽ vote 5* và CTLHN nhé

2 bình luận về “Hoàn thành các câu sau . Sử dụng các từ gợi ý 1 . She / hope / that / Mary / come / party / to night”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  .1 She hopes that Mary will come to the party tonight
  2. I will finish my report in 2 days.
  3. You will not pass the next final exam
  4. I might play a game tonight
  5. Can You please give me a lift station?
  6. He might not complete his homework tonight
  7. What will you do in the future?
  8. We won’t visit Hoi An next summer vacation
  9.They will have a great day at Ba Na Hill next weekend.

  Trả lời
 2. 1. She hopes that Mary will come to the party tonight
  2. I have finished my report for two days
  3. You will not pass the next final exam
  4. I might play a game tonight
  5. Can You please give me a lift station?
  6. He might not complete his homework tonight
  7. What will you do in the future?
  8. We won’t visit Hoi An next summer vacation
  9. They will have a great day in Ba Na Hill next weekend

  Trả lời

Viết một bình luận