I. Choose the best answer to complete each of the following sentences 1. You shouldn’t ___________ so much beer

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences

1. You shouldn’t ___________ so much beer

A. drink. B. drinks

C. drinking. D. to drink

2. I’m thirsty. I need ________ water

A. an. B. a. C. some. D. any

3. You __________ travel alone to the mountain. Always go in a group

A. must. B. mustn’t C. do D. don’t

4. Tet is coming. We ____________ clean and decorate our house

A. should. B. shouldn’t

C. mustn’t. D. are

5. You _________ take a lot of warm clothes when you go to Sa Pa in winter

A. must B. mustn’t C. can D. can’t

2 bình luận về “I. Choose the best answer to complete each of the following sentences 1. You shouldn’t ___________ so much beer </p”

 1. I.
  1.A
  -> shouldn’t + V-bare: không nên làm gì
  2.C
  – water là danh từ không đếm được và đây là câu (+)
  -> a/an + danh từ đếm được số ít -> loại
  -> any/some + danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đém được
  -> any dùng trong câu (-) -> loại
  -> some dùng trong câu (+) -> chọn
  3.B
  -> mustn’t + V-bare: không được phép làm gì
  4.A
  -> should + V-bare: nên làm gì
  5.A
  -> must + V-bare: phải làm gì
  $chucbanhoctot$
  $\boxed{\color{purple}{\text{#KaitoKid!}}}$

  Trả lời
 2. 1. A
  shouldn’t + V: không nên làm gì
  2. C
  A đứng trước phụ âm
  An đứng trước nguyên âm ( nguyên âm là những chữ cái bằng đầu từ u, e, o,a,i 
  Any dùng trong câu hỏi và câu phủ định
  Some dùng trong câu khẳng định
  3. B
  must + V: không được phép làm gì
  Tạm dịch: Bạn không được đi du lịch một mình lên núi. Luôn đi theo nhóm.
  4. A
  should + V: nên làm gì
  Tạm dịch:  Tết sắp đến. Chúng tôi nên dọn dẹp và trang trí nhà của chúng tôi.
  5. A
  must + V: phải làm gì
  Tạm dịch: Bạn phải mang theo nhiều quần áo ấm khi đến Sa Pa vào mùa đông

  Trả lời

Viết một bình luận