Is your school near your house ?

Is your school near your house ?

2 bình luận về “Is your school near your house ?”

 1. $\\$@ Is your school near your house ?
  $\\$⇒ Tạm dịch: Trường học của bạn có gần nhà bạn không?
  $\\$⇒ Trả lời: Yes, it is
  $\\$*** Cấu trúc:
  $\\$(?) (Wh-) + tobe + S + N + (Adj / Prep) + … ?
  $\\$⇒ Trả lời: Yes, + S + tobe
  $\\$                  No, S + tobe – not.
  $\\$+) I + am
  $\\$+) He / She / It + is
  $\\$+) We / You / They + are

  $#Egg$

  Trả lời

Viết một bình luận