Làm giúp mình với Chia động từ ở thì quá khứ đơn 1, Phuong(retunrn)………..to Hanoi yesterday 2. We(t

Làm giúp mình với

Chia động từ ở thì quá khứ đơn

1, Phuong(retunrn)………..to Hanoi yesterday

2. We(think)………the food(be)……..delicious

3.I(work)……..in a bank for ten years

5.He(travel)……..through the Middle East last year

2 bình luận về “Làm giúp mình với Chia động từ ở thì quá khứ đơn 1, Phuong(retunrn)………..to Hanoi yesterday 2. We(t”

 1. – Thì QKĐ :
  + ĐT Tobe : S + was / were + adj / n
  + ĐT Thường : S + Ved / V2
  => DHNB : yesterday , ago , last , …
  1.returned
  2.though / was
  3.worked
  5.travelled
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới