Lấy ví dụ về thì hiện tại hoàn thành với dạng sợ sánh nhất

Lấy ví dụ về thì hiện tại hoàn thành với dạng sợ sánh nhất

2 bình luận về “Lấy ví dụ về thì hiện tại hoàn thành với dạng sợ sánh nhất”

 1. từ ngắn | từ dài
  long → longest | most expensive
  hot → hottest | most famous
  easy → easiest | most boring
  hard → hardest | most difficult
  Những tính từ là bất quy tắc:
  good → best
  bad → worst
  far → furthest
  So sánh nhất có đuôi est đằng sau 

  Trả lời
 2. 1) – Ví dụ của thì hiện tại hoàn thành ( HTHT)
  + We have finished our homework.
  – Dịch:
  + Chúng tôi đã hoàn thành bài tập về nhà của mình .
  @ Cấu trúc:
  – S + have/ has + P2
  – P2 động tờ phân từ II ( bảng động từ bất quy tắc)
  2) Ví dụ của dạng so sánh nhất
  + The giraffe is the tallest than elephant
  – Dịch:
  + Hươu cao cổ cao hơn con voi
  @ Cấu trúc: 
  – Nếu là tính từ ngắn
  + S + the +  adj + est 
  – Nếu là tính từ dài
  + S + the most + adj 
  #Ph

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới