Sử dụng công thức đúng với động từ trong ngoặc _____you_____(have) are rule? Yes,I____ Chỉ giúp mình c

Sử dụng công thức đúng với động từ trong ngoặc

_____you_____(have) are rule?

Yes,I____

Chỉ giúp mình câu này nhéViết một bình luận

Câu hỏi mới