Tim (watch) … this show every night

Tim (watch) … this show every night

2 bình luận về “Tim (watch) … this show every night”

 1. Tim (watch) ……watches….. this show every night
  Giải thích:
  Ta thấy trạng từ chỉ thời gian every night nên ta được thì HTĐ(Hiện tại đơn)
  Để xác định được thì này, ta có thể nhìn đầu câu, cuối câu hoặc giữa câu, nếu thấy các từ:
  Every night; morning; afternoon;…, hardly, usually, often,…
  Công thức thì HTĐ(Hiện tại đơn):
  S(Chủ ngữ) + Vo(Động từ nguyên mẫu:take, watch,…)/Ves/Vs(Động từ thêm es,s:takes, watches,…)
  Khi nào dùng Vo,Ves/Vs:
  Vo: Khi chủ ngữ(S) là danh từ số nhiều: They, we, you, I,…
  Ves/Vs: Khi chủ ngữ là danh từ số ít: It,he,she, Tên riêng,…

  Trả lời
 2. Tim watches this show every night.
  Giải thích:
  every night → hiện tại đơn (chỉ thói quen, hành động lặp đi lặp lại ở hiện tại)
  Tim → chia số ít 
  $@sam$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới