Trả lời ngắn gọn giúp mik câu này vs What does your country’s look like?

Trả lời ngắn gọn giúp mik câu này vs

What does your country’s look like?Viết một bình luận

Câu hỏi mới