Use the suggested words to make full sentences ( the present continuous ) They / ask/ a / man / about / the/ way /

Use the suggested words to make full sentences ( the present continuous )

They / ask/ a / man / about / the/ way / the / railway / station/

Giúp em câu này với ạ

GẤP GẤPViết một bình luận

Câu hỏi mới