Viết đoạn văn tả trường bằng tiếng anh ( 8- 10 câu)

Viết đoạn văn tả trường bằng tiếng anh ( 8- 10 câu)Viết một bình luận