Viết lại câu sau sao cho nghĩa không đổi. 1. Nam is taller than Minh. -> Minh is………………… ->

Viết lại câu sau sao cho nghĩa không đổi.

1. Nam is taller than Minh.

-> Minh is…………………

-> Minh is……………….

2. My brother is thinner than me.

-> I am…………………

-> I am………………….

3. That tree is shorter than this tree.

-> This tree is………………..

-> This tree is………………..

4. My bag is bigger than your bag.

-> Your shirt is…………………

-> Your shirt is…………………

5. Lan is taller than Hoa.

-> Hoa is………………….

-> Hoa is………………….

6. I am bigger than my sister.

-> My sister is………………….

-> My sister is………………….

7. My sister is bigger than my dad.

-> My dad is………………….

-> My dad is…………………..Viết một bình luận

Câu hỏi mới